Дружеството „Вектор-Бул“ изпълнява проектите си за транспортна инфраструктура (железопътна или пътна) с авторски софтуер. Разработили сме приложения в самостоятелна графична среда за конструиране на трасе в план, надлъжни профили, напречни профили, приложения за конструиране на цифров модел на терена с триъгълници. Автоматизирано изтегляне на теренни данни за надлъжни и напречни профили, автоматизирано изчертаване на главни и второстепенни хоризонтали. Разработени са процедури за изчисление на площи от конструирани напречни профили, изчисление на обеми по зададена равнина и повърхност от триъгълници. Изчислителни процедури за получаване на брукнерова крива и изравнението й. С програмата JCAD-VB FEM изпълняваме статически изчисления с “beam” – крайни елементи, пространствени гредоскари, пространствени крайни елементи, двумерни крайни елементи моделиращи почвена среда, разработени са конструктивни програми за геотехническо, тунелно и мостово проектиране. Разработени са модули за устойчивост на откоси по метода на Фелениус-Терцаги и Бишоп. Изпълнили сме изчислителни модули за ъглови подпорни стени, едноредови и двуредови пилотни системи, анкерно укрепване, изследване на устойчивост на габионни стени, носимоспособности на земно платно в двумерна среда при определяне на деформации и напрежения в дълбочина, изчисляване на шлицови стени. С програма за изчисляване на дъгови мостове под насип е изпълнен и реализиран мост от жп проект през 2017г.
В разширени приложения са разработени автоматизирани технологии за изчисляване на напрегнати мостове след бетониране, конзолно балансирани конструкции от напрегнати след бетониране кутии за мостове, струнно напрегнати греди преди бетониране, модул за комбинирани стомано-стоманобетонни мостове. Приложение за изчисление на деформирано и напрегнато състояние на тунели за еднопътни и двупътни жп линии, изчисляване и оразмеряване на първична и вторична тунелна облицовка.
Първите програми за автоматизирано проектиране на транспортни проекти са започнати още от края на 80-те години. Дружеството полага непрекъснати иновационни усилия за усъвършенстване, постоянно развиване на изчислителната мощ на софтуерните си разработки. Екипът ни е мотивиран от предстоящите предизвикателства за модернизация на железопътната мрежа в България. С разработването на математически модели за оптимизиране на транспортни трасета и нивелети с метода на динамичната оптимизация намираме икономически изгодни проектни решения в транспортното проектиране.

Може да се запознаете с някои от най-значимите и мащабни завършени проекти на компанията, които в основата си са правени именно с JCAD-VB софтуера – Прочетете повече.

За връзка с нас през раздела Контакти или от тук.