• Проектиране на транспортна инфраструктура – жп линии, пътища, магистрали, гари, тунели, мостове.
  • Проектиране на метро.
  • Проектиране на трамвайни линии.
  • Интермодални терминали.
  • Сгради и съоръжения.
  • Консултантски услуги.
  • Геодезическо заснемане и кадастър.
  • Проучване и оценка на параметрите на горното строене на железния път.
  • Софтуерни разработки при проектиране на инфраструктурни транспортни обекти.
  • Изготвяне на пазарни оценки за процедури за придобиване и отчуждаване на земи. Изготвяне на парцеларни планове.
  • Авторски надзор.
проектиране на жп линии вектор-бул