„Вектор-Бул“ ООД е създадена през 2002г. със седалище в град София, България като дружество с ограничена отговорност, представлявано от партньорите Маргарит Жипонов, Светла Жипонова и Марио Цветков. Висококвалифицираният проектантски екип на компанията е изграден от инженери – професионалисти по железопътно и пътно строителство, инженери по транспортни съоръжения, инженер-геолози и хидрогеолози, геодезисти, специалисти по контактна мрежа, програмисти. Всички инженери са членове в „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП-София град).
Фирмата разполага и с необходимото оборудване за извършване на геодезически измервания и изпълнение на проектантски задачи – компютри, софтуери, тотални станции, GPS/GNSS приемници, нивелири, плотери, принтери, скенери, автомобили. В лицето на Маргарит Жипонов дружеството е разработило и притежава авторски софтуер за проектиране на транспортна инфрастуктура JCAD-VB 2018, както и програма за конструктивен анализ JCAD-VB FEM. Вектор-Бул притежава сертификат за качество ISO 9001:2015, лицензи за изпълнение на проектантски поръчки към Национална Компания ”Железопътна Инфраструктура” и документ за правоспособност от Агенция по Кадастъра.

През годините фирмата се е доказала на пазара с високо качество на крайния продукт и професионализъм до последния детайл.

Практиката, знанията и подготовката са ценни съветници за всяка една професия.

Предоставяме на своите клиенти индивидуални решения и подход за всеки проект.

Значими проекти и договори възложени и изпълнени от дружество „Вектор-Бул“ ООД:

 • Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД – ТУРСКА / ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160км/ч(200км/ч).
  Възложител: НК“ЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД като част от консорциум „Ориент Експрес“
  Срок за изпълнение: 2003 г
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен и организирани търгове за строителство.
 • Проект: „КРУМОВО – ПЪРВОМАЙ, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линията по обект „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’
  Възложител: ТЕРНА
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител
  Срок за изпълнение: 2006 г. – 2010 г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.
 • Проект: „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’ ПЪРВОМАЙ – СВИЛЕНГРАД, км 202+300.00 – км 298+800.00″ ФАЗА 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия
  Възложител: АСТАЛДИ
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител
  Срок за изпълнение: 2007 г. – 2011 г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.
 • Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД – ТУРСКА / ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160км/ч(200км/ч).
  Възложител: OHL ZS a.s.
  Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
  Срок за изпълнение: 2009г. – 2012г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.
 • Проект: Изработване на идеен и работен проект за „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ – СОФИЯ”
  Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Фирма изпълнител (Консултант): Участник в консорциум АЕCOM – „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2007г. – 2012г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнени съгласувателни процедури с всички експлоатационни дружества.
 • Проект: “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра – Горна Оряховица в България”
  Възложител: Министерство на транспорта
  Фирма изпълнител (Консултант): Участник в консорциум между три чуждестранни и две български фирми – „Вектор-Бул“ ООД, „TRANS EL Engineering SP”, “SUDOP PRAHA a.s.”, “GETINSA”, “SYSTRA”.
  Срок за изпълнение: 2007 г. – 2011 г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен.
 • Проект: Техническа помощ за модернизацията на железопътната линия Радомир-Гюешево.
  Възложител: Министерство на транспорта
  Фирма изпълнител (Консултант): консорциум Мотт-Вектор-Гама
  Срок за изпълнение: 2009г.-2010г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен.
 • Проект: „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, обособена позиция 1: Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник“ с обща дължина 147 км.
  Възложител: ДП „НКЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 02.2015г.-01.2016г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен.
 • Проект: „Извършване на предварителни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизацията на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия“.
  Възложител: ДП „НКЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 2019г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, извършени съгласувания, приключен.
 • Проект: Изготвянене на идеен и технически проект на обект „Пробив при Водна палата – транспортен възел на две нива за пресичане на бул. „Цар Борис III – Обединител“ и бул. „Марица Юг““
  Възложител: Община Пловдив
  Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
  Срок за изпълнение: 12.2012г. – 09.2013г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен с издадено разрешение за строеж, изпълнено строителство с акт 16 и за двата подобекта.
 • Проект: Изготвяне на пазарна оценка за придобиване на недвижими имоти за изграждане на язовир „Луда Яна“ и язовир „Нейковци“
  Възложител: МРРБ
  Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
  Срок за изпълнение: 2012г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен с изпълнени процедури за пазарни оценки на засегнатите имоти.
 • Проект: Рехабилитация на гаров комплекс „Централна гара София“
  Възложител: ДП „НКЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): ДЗЗД „ГБС – Централна гара София“; „Вектор-Бул“ ООД – част железен път и част конструктивна
  Срок за изпълнение: 02.2014г. – 06.2014г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с издаден акт 16.
 • Проект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”,част „Съоръжения ” 811 – Участък Белозем-Оризово – от км 32+879 до км 43+030
  Възложител: „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД – част съоръжения
  Срок за изпълнение: 2017г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен, извършено строителство.
 • Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX
  Oбeкт: Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово
  Възложител: „Старт Инженеринг“ АД
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД в части „Геодезия“, „Пътна“ и „Железопътна“
  Срок за изпълнение: 02.2015г.-05.2015г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен с АКТ 16.
 • Проект: „Подмяна на фуги за мост на АМ „Тракия“ при км 37+390 и хидравлично укрепване на моста“.
  Възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ“ EАД
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 2018г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен, извършено строителство.
 • Проект: “Идеен инвестиционен проект за изграждане на вагонно разтоварище на въглища на територията на Топлофикация Русе ЕАД”.
  Възложител: Топлофикация Русе ЕАД
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 2019г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен.
 • Проект: Идеен проект за претоварен пункт гара Чумерна и разделяне на поземлен имот.
  Възложител: “МИН ИНВЕСТ“ ЕООД
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 2018г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен, извършено строителство.
 • Проект: „Аварийно-възстановителни работи, след дерайлиране в четната гърловина на гара Дупница”.
  Възложител: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012-2016“
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 10.2016г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен, извършено строителство.
 • Проект: „Механизирано подновяване на железния път от км 74+584 до км 77+156 с дължина 2572м в междугарието Делян-Дяково по 5-та жп линия”.
  Възложител: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012-2016“
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 09.2016г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен, извършено строителство
 • Проект: „Работен проект за железопътни коловози в бъдещ индустриален клон на фирма
  Персенк Инвест ООД в с. Куртово Конаре“
  Възложител: Персенк Инвест ООД – гр. Пловдив
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД
  Срок за изпълнение: 09.2015г.-11.2015г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, одобрен
 • Проект: Рехабилитация на железния път от гара Захарна фабрика до гара Горна Баня. По 5 та жп линия с обща дължина 4,4 км.)
  Възложител: ДП „НКЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): Вектор-Бул ООД; строител ДП „ТСВ „София
  Срок за изпълнение: 08.2014г.-12.2015г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен с издаден Акт 16.
 • Проект: „Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект „Мост на р. Марица при км 0+525 на път III-809 Любимец – Голямата звезда”
  Възложител: Консорциум „ОРС Инфраструктура“ и АБ Хасково АД
  Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
  Срок за изпълнение: 10.2013г. – 01.2014г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен идеен, технически проект и работен проект и изпълнено строителство с акт 16.
 • Проект: „Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект „Републикански път III-401 „Изворче – Ловеч – Петко Славейков” – стоманобетонов мост над р. Осъм при км 26+840”
  Възложител: „ОРС Инфраструктура“
  Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
  Срок за изпълнение: 08.2013г. – 10.2013г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен и приключен работен проект и изпълнено строителство с акт 16.
 • Проект: Работни Проекти за аварийни ремонти по втора и четвърта жп линия:
  км 331+522 гара Асеново – отводнителна система и диги при км 339+800 to км 340+100 (Асеново – Славяново). Укрепване на свлачище.
  Км 341+150 – отводнителна система и укрепване на свлачище.
  Км 359+300 – село Светлен – отводнителна система, направа на 3D модел и реконструкция на жп. мост.
  Попово – Реконструкция на жп. мост.
  км 141+500 – Дебелец-Соколово: отводнителна система и укрепване на свлачище.
  км 153+050 – село Ганчовец: отводнителна система.
  км 158+000 – гара Дряново: отводнителна система и укрепване на свлачище.
  от км 162+000 до км 165+000: отводнителна система и укрепване на свлачище.
  км 166+000 – гара Царева Ливада: отводнителна система.
  Възложител: НК“ЖИ”
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2006 г. -2007 г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен
 • Проект: Изготвяне на работен проект за товаро-разтоварни коловози на предприятие за производство на “YTONG” гр.Добрич.
  Възложител: YTONG
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2005г. – 2006г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен
 • Проект: “Рехабилитация на автомобилни пътища по направление Раднево – Стара Загора” Път-50 041 от км 3+000,00 до км 14+680,00; Път-57 008 от км 3+900,00 до км 9+258,13; Път-57 012 от км 0+000,00 до км 3+188,88; Улица в с.Знаменосец от км 0+000,00 до км 0+399,98; Път-57 014 от км 0+000,00 до км 1+981,54; Улица в гр.Раднево от км 0+000,00 до км 0+556,03; Път-57 004 от км 0+000,00 до км 7+363,67;
  Възложител: Община Раднево
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2004г.-2005г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Приключен, изпълнено строителство
 • Проект: Разширение на софийско метро на II-ри метро диаметър – метростанция №9
  Възложител: ТАЙСЕЙ
  Фирма изпълнител (Консултант): Подизпълнител „Вектор-Бул“ ООД – част геодезия
  Срок за изпълнение: 2006г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен и изпълнено строителство.
 • Проект: ФЕРИБОТЕН ТЕРМИНАЛ “СИЛИСТРА – КЪЛЪРАШ” – изграждане на фериботно гнездо.
  Възложител: “МИНЕРАЛ ИН” ЕАД
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – част геодезия и част конструктивна
  Срок за изпълнение: 2005г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен и изпълнено строителство.
 • Проект: „ИНДУСТРИАЛЕН Ж.П. КЛОН НА „КАОЛИН” АД –
  С. КРУМ – ГР. ДИМИТРОВГРАД”.
  Възложител: „Каолин” АД
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2006г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен, приключен, съгласуван с изпълнено строителство.
 • Проект: Ж.П. рампов коловоз в циментов завод – гр.Златна Панега.
  Възложител: Трансстрой 99 ЕООД
  Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
  Срок за изпълнение: 2006г.
  Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен, приключен и изпълнено строителство.