Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – Турска граница/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч (200 км/ч).
Фаза на проектиране: Работен проект
Възложител: OHL ZS a.s.
Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД
Извадка от референцията: Фирма „Вектор-Бул“ ООД разполага с екип от квалифицирани специалисти по транспортно проектиране. Проектантският екип на дружеството изпълни качествено и в срок възложената й част от проекта.
Срок за изпълнение: 2009г. – 2012г.
Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.