„ВЕКТОР-БУЛ“ ООД
АВТОР: ИНЖ. МАРГАРИТ ЖИПОНОВ

1. Въведение

Въвеждането в експлоатация на нова (подновена) железопътна линия изисква стриктно спазване на нотифицираните национални правила за безопасност, норми и инструкции за устройство и поддържане на горното строене на железния път.
Оценката за постигнати проектни параметри на елементи от горното строене на железопътна линия на този етап се постига с разчитане на графични резултати от лента на пътеизмерителен вагон.

„Вектор-Бул“ ООД разработи и опитно приложи нов подход при обследване на параметри от горното строене на железния път на подновени участъци от железопътната мрежа в България. За целта е разработена конструкция на железопътна количка, в която са вградени измервателни инструменти с висока точност.

2. Основни части на жп количката и измервателната й апаратура:

 • Конструкция – железопътната количка е изработена от алуминиеви профили. Колелата са изпълнени от техническа пластмаса с висока удароустойчивост и износоустойчивост. Същите са с добри електроизолационни свойства. Конструкцията на количката осигурява стабилитет и недеформируемост.
 • ГНСС приемник за измерване на местоположение – използва се ГНСС приемник на фирма предлагаща лицензирано мрежово решение на ГНСС с корекции постъпващи по интернет в реално време. Антената на приемника се разполага върху специално конструирана стойка. Същата осигурява съосие на приемната антена и релсовата нишка при известна фиксирана височина. След придвижване на количката до точка за комплексен запис се изпълнява запис на географски координати. Точността в план е в интервала 0.7-1.5см, а по височина 1.5-3 см.
 • Наклономер за определяне на надвишение – надвишението между двете релсови нишки се измерва с инклинометър. Инструментът осигурява висока точност на ъгъла на инклинация спрямо хоризонталната равнина. Точността на определяне на надвишението е под 1мм на база междурелсие от 1.5м. Данните за напречния наклон постъпват в мини компютъра със записи при предварително дефиниран времеви интервал в милисекунди.
 • Електронен дистанциомер за измерване на междурелсие – уредът е монтиран за корпуса на измервателната количка. Точност при определяне на междурелсието от 1435мм е 0.01мм.
 • Лазерна система за измерване на флешове (критерий за гладкост на жп линията) – лазерната система е съставена от лазер и лъчеуловители. Уредите се разполагат в три последователни точки през 10м. Отчетът се извършва в средната точка. Геометричното измерване се изпълнява по метод на хордите. Записва се напречното разстояние от ос релсова нишка до лазерната хорда, конструирана между първа и трета точка.
 • Мини компютър за управление на устройствата – с помощта на железопътната количка и вградените в нея инструменти в мини компютъра се събират данни за:
  – Положението на железния път в план с точност до 1.5см.
  – Километраж на жп линията.
  – Кота на релсите.
  – Надвишение на двете релсови нишки една спрямо друга с точност под 1мм.
  – Разстоянието между двете релсови нишки с точност 0.01мм при стандартно междурелсие 1435мм.
  – Габаритното отстояние на съоръжения в близост до железния път – чело на стълб от контактна мрежа, подпорни стени, устои, опори на надлези, перони, височина до контактно въже.
  – Надлъжен наклон на трасето.
 • Измерване на разстоянието от глава релса до контактния проводник – използваният инструмент за измерване на разстоянието от глава релса до контактния проводник притежава възможност за електронно регистриране на информацията като се записва датата и времето на измерването. Изпълнява се паралелно с другите измервания.
 • Софтуери за събиране на първични данни – всички получени данни с измервания се съхраняват във файл, който съхранява информация за датата, времето на измерване, данни от дистанциомера, инклинометъра, хоризонтални разстояния, координати по X, Y, Z, номер на точката. Графичното представяне на резултатите се изпълнява към чертеж за надлъжен профил от измерения път, с изобразен надлъжен профил за измерено междурелсие, измерено надвишение и разстояние до проектно положение на ос жп линия. Изобразява се и нормативния толеранс в мм даващ информация за точките, при които имаме надвишаване на нормативните стойности.
 • Авторски софтуер за обработка и анализ на получените резултати от измерванията – окончателните данни се обработват със специализирания софтуер на „Вектор-Бул“ ООД за обработка на данни от измервания с железопътна количка.
 •  Оценяване на изследваните параметри по шестобална система – след обработка на входните данни от инструментите в компютъра чрез специализиран софтуер на „Вектор-Бул“ се извършва оценяване на параметрите на жп коловоза и контактната мрежа. Прилага се таблица с оценки:

3. Заключение

Чрез предлаганият подход за обследване на жп линии могат да бъдат изпълнявани следните задачи:

 • Обследване на параметри от новопостроена жп линия за влизане в експлоатация.
 • Проекти за рехабилитация.
 • Изследвания за гладкост на трасето.
 • Екзекутивна документация.
 • Техническа поддръжка по време на ремонт или подновяване на железния път.
 • Обследване на текущото състояние на железния път.